Saltar apartados

PD en Síntesi Orgànica

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

A la Universitat d'Alacant, l'àrea de la Química Orgànica ha experimentat un notable desenvolupament en les últimes dues dècades, no només a nivell de recerca bàsica sinó també aplicada. Prova d'això és la contínua finançament rebut per part d'organismes públics, tant a nivell nacional com regional, així com la col·laboració mantinguda amb entitats privades tant d'índole nacional com internacional. Aquesta investigació se sustenta, fonamentalment, en dos programes formatius, el de "Màster en Química Mèdica" i el de "Doctorat en Síntesi Orgànica".

El "Programa de Doctorat en Síntesi Orgànica" deriva del programa "Síntesi Orgànica" de la Universitat d'Alacant, i aquest al seu torn, d'altres dos que es van solapar en el temps: el Interuniversitari amb menció de qualitat "Química Orgànica en la Indústria químic-Farmacèutica "(Ref. 2004-00.280) i el de" Química "de la Universitat d'Alacant.

El "Programa de Doctorat en Síntesi Orgànica" està adscrit a l'Institut Universitari de Síntesi Orgànica (ISO), unitat responsable de la seva gestió. Aquest es va constituir com un Institut Universitari d'Investigació en octubre de 2003 i té com a objectiu, no només la formació d'investigadors a través del Programa de Doctorat, sinó el desenvolupament d'activitats investigadores d'excel·lència en l'àrea de la Química Orgànica, buscant principalment una aplicació dels resultats de la investigació bàsica al desenvolupament tecnològic. El ISO està capacitat per desenvolupar projectes d'investigació relacionats amb la indústria farmacèutica, alimentària, de fragàncies i cosmètica, de colorants i pintures, de polímers, agroquímica i petroquímica, entre d'altres.

Els objectius generals Programa de Doctorat són:

 • Proporcionar una formació de tercer cicle que cobreixi aspectes bàsics i aplicats de la Síntesi Orgànica.
 • Potenciar les capacitats científiques, tecnològiques i d'innovació que permetin al professional la seva inserció en diferents sectors del mercat laboral (industrial, investigador o docent).
 • Promoure el contacte amb altres universitats, centres d'investigació i empreses actius en l'àrea de la Síntesi Orgànica.
 • Consolidar i potenciar la recerca en Síntesi Orgànica a la Universitat d'Alacant.

Cal destacar la integració del Programa de Doctorat en el projecte CAMPUSHABITAT5U, pel qual la Universitat d'Alacant, amb la resta d'universitats que integren el Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV), va obtenir, en la convocatòria de 2011, la menció de Campus d' excel·lència Internacional. Aquest fet indica que el Programa de Doctorat en Síntesi Orgànica està integrat en l'estratègia R + D + I de la Universitat d'Alacant.

L'objectiu d'CAMPUSHABITAT5U és impulsar i dinamitzar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, l'eficiència dels recursos, l'ocupabilitat i la cohesió social i territorial, sent les seves característiques essencials l'agregació - quant configura un Campus en la Comunitat Valenciana que suma esforços i comparteix coneixements-, l'especialització -pel que fa desenvolupa un projecte d'excel·lència únic a l'estat espanyol en l'àmbit del "Habitat i el Territori" -, la interdisciplinarietat -ja que es tracta d'un campus multisectorial i pluridisciplinar, basat en la interacció de diferents sectors econòmics i múltiples disciplines- i la internacionalització -per tant que visibilitza la dimensió internacional docent i investigadora, atrau talent i consolida la xarxa de alianzas-.

CAMPUSHABITAT5U compta actualment amb equips i activitats de reconegut prestigi que desenvolupen projectes d'excel·lència internacional amb projecció innovadora i impacte socioeconòmic en Hàbitat i Territori. Així, cal destacar la integració en el projecte de 66 programes de doctorat (al voltant de 1000 estudiants), 97 grups d'I + D, 39 instituts universitaris, 3 Centres Mixtes amb el CSIC, 8 instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, 36 càtedres, 14 empreses derivades, generades en els últims anys, 32 patents sol·licitades en el 2010, 30 contractes anuals de llicència de tecnologia i més de 5000 investigadors i personal de suport en els parcs científics.

INSTITUT UNIVERSITARI DE SÍNTESI ORGÀNICA

Director Francisco Alonso Valdés
Secretari Albert Guijarro Pastor
Adreça Postal

Institut Universitari de Síntesi Orgànica

Facultat de Ciències. Fase I. Última Planta

Universitat d'Alacant

Carretera Sant Vicent del Raspeig, S/N

03690  Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel.: 965903400  Ext. 2121;   Fax: 965903549

e-mail: iso@ua.es

En aquest espai s'indicaran les dades del centre, departament o institut responsable de la Universitat d'Alacant.

També, seria recomanable que figuraren les dades de la persona responsable

COMISSIÓ ACADÈMICA PERMANENT

Composició de la Comissió Acadèmica i altres òrgans, si els hi haguera.

ALUMNAT

 • Albert Soriano, María
 • Belabbes, Asmaa
 • Catalina Baciu, Bianca
 • Chábour, Ihssene
 • Felipe Blanco, Diego
 • Ferrándiz Sapena, Marcos
 • García Mingüens, Eduardo
 • Gisbert De Ves, Patricia Paula
 • Hernández Ibáñez, Sandra
 • Lahosa Tortajada, Alejandro
 • LLopis, Natalia
 • Mc Donald, James Laurier
 • Marset Gimeno, Xavier
 • Martín García, María Iris
 • Molina Molina, Cynthia
 • Moreno Cabrerizo, Cristina
 • Ramírez Hernández, Nieves Pilar
 • Ros Ñíguez, Diego
 • Saavedra Guillem, Beatriz
 • Selva Martínez, Elisabet
 • Sirvent Verdú, Ana

LÍNIES DE RECERCA

 • L1 -  Nanocatàlisi en síntesi orgànica
 • L2 -  Nous materials orgànics
 • L3 -  Química-física de les reaccions orgàniques
 • L4 -  Catàlisi organometàl·lica sostenible
 • L5 -  Metalo- i organocatàlisi asimètriques
 • L6 -  Compostos organometàl·lics en síntesi orgànica
 • L7 -  Síntesi orgànica sostenible
 • L8 -  Carbens N-heterocíclics
 • L9 -  Síntesi de productes naturals i anàlegs
 • L10 - Síntesi asimètrica
 • L11 - Química orgànica heterocíclica

Relació de les línies de recerca que figuren en la memòria

PERFIL D'INGRÉS I DE SORTIDA

Perfil d'ingrés

Estar en possessió d'un Grau / Llicenciatura en Química, Farmàcia o Enginyeria Química i d'un Màster amb predomini d'assignatures de l'àrea de coneixement de Química Orgànica.

Es recomana que l'alumne tingui les següents capacitats i coneixements previs: (a) aspectes generals de la terminologia i nomenclatura en química orgànica; (B) propietats dels compostos orgànics i organometàl·lics; (C) tipus de reaccions i principals rutes de síntesi en química orgànica; (D) principis, procediments i tècniques emprats per a la determinació, identificació i caracterització dels compostos orgànics; (E) conèixer el material i tècniques bàsiques d'un laboratori de Química Orgànica.

Es recomanen com a llengües d'ús el castellà i l'anglès (nivell B1).

El Programa de doctorat oferta 10 places de nou ingrés per curs a temps complet. Extraordinàriament, es podrà admetre a estudiants a temps parcial previ estudi de cada cas per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Perfil de sortida

El perfil de sortida dels titulats del Programa de Doctorat en Síntesi Orgànica que es pretén assolir inclou l'adquisició de competències, tant transversals com específiques, a tres nivells: el docent, el de recerca i l'industrial. D'una banda, el egressat podrà realitzar estades de tipus postdoctoral que li proporcionin una formació avançada addicional encaminada a una carrera docent i / o investigadora en centres públics o privats que disposin de departaments d'investigació. Per una altra, el egressat podrà optar per una direcció més professional, que li permeti dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes en diferents sectors de la indústria relacionats amb la Síntesi Orgànica.

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES a tots els programes de doctorat

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES :

 • Activitat 1: Seminaris i tallers de recerca (15 hores)

  Descripció : Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per
  investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi.
  L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores
  de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat.

  Planificació temporal : L'alumnat podrà participar en aquesta activitat formativa al llarg de tot
  el període de formació doctoral.

  Procediment de control : Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris,
  els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand. Addicionalment, els alumnes
  lliuraran una petita memòria-resum de 10 dels seminaris.
  L'avaluació de l'assistència i la memòria tindran el mateix pes (50%) dins de la qualificació màxima
  de l'activitat (10 punts).

 • Activitat 2: Seminaris de doctorands (25 hores)

  Descripció : Activitat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat
  a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat, així com l'assistència a les exposicions
  de la resta d'alumnes del programa.
  S'inclou ací també la presentació de seminaris per part dels alumnes basats en articles de recerca
  d'especial rellevància i interès general.

  Planificació temporal : L'alumnat podrà participar en aquesta activitat formativa al llarg de tot el període
  de formació doctoral.

  Procediment de control : Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació
  s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand. Addicionalment, els alumnes lliuraran una petita
  memòria-resum de les presentacions.
  L'avaluació de la presentació per part de l'alumne (50%), assistència a altres presentacions (25%)
  i la memòria-resum d'aquestes (25%) configuraran la qualificació màxima de l'activitat (10 punts).

 • Activitat 3: Presentació de comunicacions científiques (30 hores)

  Descripció : Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica.
  L'activitat inclourà la preparació, l'enviament del resum ( abstract ) i l'exposició pública (en cas d'acceptació)
  d'un treball relacionat amb el tema de la Tesi en congressos, conferències, reunions de treball ( workshops )
  o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

  Planificació temporal : L'alumnat podrà participar en aquesta activitat formativa al llarg de tot el període
  de formació doctoral.

  Procediment de control : Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència
  bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.

 • Activitat 4: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior (160 hores)

  Descripció : Activitat de formació específica consistent en la mobilitat del doctorand a una Universitat o
  Centre de Recerca superior diferent d'aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques
  de recerca relacionades amb el seu tema de tesi.
  Sempre que la conjuntura econòmica ho permeta, es donarà prioritat a mobilitats de caràcter internacional
  sobre les nacionals.
  Les primeres seran estades mínimes de tres mesos mentre que les últimes seran mínimes d'un mes.

  Planificació temporal : Es recomana que les mobilitats s'efectuen a partir del segon any, quan se suposa
  que l'alumne tindrà més experiència i autonomia.

  Procediment de control : Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en
  la Universitat o Centre de Recerca.

PLA D'INVESTIGACIÓ

SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT

 • Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)
 • Seguiment del Doctorat en Síntesi Orgànica
 • Comissió de Garantía de Qualitat: L'òrgan responsable del sistema de garantia de qualitat intern del programa de doctorat és la Comissió Acadèmica Permanent. Els procediments del Sistema de Garantia de Qualitat del programa de doctorat en Síntesi Orgànica es basen en els quals formen part del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de la Universitat d'Alacant. Els mecanismes per a demanar la informació referent a això són la realització de reunions amb els tutors / directors i dels alumnes, així com les pròpies enquestes que proporciona el SGIQ de la Universitat.

ESTRUCTURA ESTUDIS DE DOCTORAT

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

COTUTELA INTERNACIONAL, MENCIÓ INTERNACIONAL I MENCIÓ INDUSTRIAL

PROGRAMES DE MOBILITAT

TESIS DOCTORALS (RD 99/2011)

 • Manuel Carrera Fernández, Materiales derivados de hidrocarburos aromáticos policíclicos intercalados con metales alcalinos, Universitat d'Alacant, setembre 2018.
 • Edgar Maciá Gil, Síntesis Diastereoselectiva de Aminas α-Funcionalizadas a partir de N-terc-Butanosulfinil iminas, Universitat d'Alacant, juliol 2018.
 • María José González Soria, Selective synthesis and reactivity of indolizines, Universitat d'Alacant, juliol 2018. Menció internacional.
 • Verónica Selva Martínez, Diastereoselective multicomponent [3+2] and [4+2] cycloadditions, Universitat d'Alacant, abril 2018. Menció internacional.
 • Aitor Ortega Martínez, Synthesis of 3,3-disubstituted 2-oxindoles by deacylative alkylation and photocatalytic alkylation of olefins by zinc-sulfinates, Universitat d'Alacant, març 2018. Menció internacional.
 • Melania Gómez Martínez, Graphene-based materials in metal-, carbo- & organocatalysis, Universitat d'Alacant, octubre 2017. Menció internacional.
 • Jesús Flores Ferrándiz, Chiral Aminocarbamates Derived from trans-Cyclohexane-1,2-Diamines as Organocatalysts in Conjugate Addition Reactions, Universitat d'Alacant, setembre 2017. Menció internacional
 • Cintia Antón Torrecillas, Síntesis de fenantroizidinas quirales bioactivas y fenantridinas con potencial farmacológico, Universitat d'Alacant, decembre 2016. Menció internacional.
 • Juana María Pérez Galera, Impregnated cobalt, nickel, copper and palladium oxides on magnetite: nanocatalysts for organic synthesis, Universitat d'Alacant, maig 2016. Menció internacional.
 • Alberto Cayuelas Rubio, Imino esters as precursors of azomethine ylides in 1;3 - dipolar cycloaddition and mannich reactions, Universitat d'Alacant, març 2016. Menció internacional.
 • Gabriel Estañ Cerezo, Caracterización fisicoquímica de diferentes adhesivos basados en cianoacrilato de etilo, Universitat d'Alacant, decembre de 2015.
 • Emilio Fernández Mateos, New methodologies for the catalytic enantioselective addition of organometallic reagents to carbonyl compounds, Universitat d'Alacant, juny de 2015. Menció internacional.

    Bústia de suggeriments

Institut Universitari de Síntesi Orgànica (ISO)


Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències. Fase I.
Carretera de Sant Vicent del Raspeig S/N
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400. Ext. 2121

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464