Saltar apartados

Criteris d'admissió i asignació de tutor i director

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els criteris de selecció i admissió en els quals es basarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat seran els següents:

 1. Títol que done accés al programa de doctorat. Estar en possessió d'un títol de Màster en àrees de les Ciències Experimentals, els continguts formatius teòrics i pràctics de les quals estiguen relacionats amb les competències i habilitats necessàries per a desenvolupar amb èxit alguna de les línies de recerca oferides per qualsevol dels equips investigadors del programa de doctorat: fins a 5 punts, segons el grau d'afinitat (2 mínim, 5 màxim).

  S'estableixen els següents graus d'afinitat:

  Grau d'afinitat 5. Grau/Llicenciatura en Química i Màster amb predomini d'assignatures de l'àrea de coneixement de Química Orgànica.
  Grau d'afinitat 4. Grau/Llicenciatura en Química i Màster amb predomini d'assignatures d'altres àrees de coneixement diferents de la de Química Orgànica.
  Grau d'afinitat 3. Enginyeria Química o Grau/Llicenciatura en Farmàcia i Màster en l'àrea de Ciències Experimentals.
  Grau d'afinitat 2. Grau/Llicenciatura en Biologia i Màster en l'àrea de Ciències Experimentals.
  Grau d'afinitat 1. Altres Graus/Llicenciatures (Geologia, Ciències del Mar, etc.) i Màster en l'àrea de Ciències Experimentals.

 2. Expedient acadèmic global del títol que done accés al programa de doctorat: fins a 1,5 punts.

 3. Resultats acadèmics en assignatures afins al programa de doctorat: fins a 2 punts.

 4. Experiència professional relacionada: fins a 1,5 punts.

 

La suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels apartats a, b, c i d conformarà la puntuació de l'expedient acadèmic global d'accés al programa, que podrà aconseguir un màxim de 10 punts.

 

L'admissió definitiva es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris:

 1. Expedient acadèmic global d'accés al programa de doctorat (70%).

 2. L'acreditació de coneixement de l'anglès, com a idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat (15%); nivell d'idioma mínim recomanat B1. El nivell s'haurà d'acreditar a través de la corresponent certificació i/o prova.

 3. Entrevista personal amb el sol·licitant (15%), a la qual hauran d'assistir el Coordinador del Programa de doctorat i dos membres de la Comissió Acadèmica d'aquest programa. En aquesta entrevista s'avaluaran, entre d'altres, els següents aspectes: interès per la Química Orgànica, per la recerca i per la formació com a científic; coneixements bàsics de la Química Orgànica; coneixement de la llengua anglesa oralment.

 

Procediments d’admissió adaptats a estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat

La Universitat d’Alacant disposa d’un Centre d’Atenció a l’Estudiant a través del qual atén principalment tots aquells i aquelles estudiants amb algun tipus de discapacitat, ja siga de caràcter físic, sensorial, psíquic o mental o amb una malaltia crònica que incidisca en els seus estudis. Aquest Centre està format per un equip multidisciplinari que té la missió d’oferir una atenció específica amb la finalitat de garantir la plena participació universitària, seguint els principis d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal.

Els seus objectius principals són els següents:

- Garantir als i les alumnes amb discapacitat de la UA el dret a cursar els seus estudis i als ajustos raonables en funció de les seues necessitats individuals.

- Desenvolupar un conjunt de mesures de suport personalitzades i efectives en els entorns que fomenten al màxim el desenvolupament acadèmic i social.

- Garantir la professionalitat, la confidencialitat i la qualitat de l’atenció.

- Impulsar la participació dels i les alumnes amb discapacitat en les activitats complementàries del sistema educatiu per a la seua participació plena en la vida universitària.

 

Complements de formació

En el cas que l’alumnat no tinga la formació prèvia completa exigida en el programa, haurà de cursar uns complements de formació específics.

Els complements de formació hauran de ser concretats per a cada estudiant per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i consistiran a cursar una o diverses assignatures de matèries o mòduls de màster i grau, directament relacionats amb els coneixements necessaris per a poder dur a terme el doctorat amb les màximes garanties d’èxit i en el temps previst per a això, segons la normativa de doctorat, i amb un màxim de 20 crèdits ECTS.

La realització d’aquests complements haurà de ser sempre després de la seua admissió i matriculació i hauran de superar-se en el termini màxim de tres quadrimestres consecutius. Si no ho fa així, l’alumnat serà donat de baixa en el programa.

a) Els i les alumnes que tinguen un grau d’afinitat de 5 amb el títol que done accés al programa de doctorat accediran directament al programa sense complements de formació.

b) Per als alumnes amb un grau d’afinitat de 4 amb el títol que done accés al programa de doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat establirà, en funció de la formació prèvia segons la línia o línies d’investigació triades per l’estudiant, la necessitat o no de realització de complements de formació.

c) Els i les alumnes amb un grau d’afinitat de 3 o inferior amb el títol que done accés al programa de doctorat hauran de cursar un màxim de 6 ECTS de les assignatures de les matèries o els mòduls de màster que s’indiquen més avall.

 

 Complements formatius al programa de doctorat

 Matèries del grau en Química de la Universitat d’Alacant:

- Determinació Estructural de Compostos Orgànics (6 crèdits).

- Química Orgànica Avançada (6 crèdits).

 

Matèries del màster de Química Mèdica de la Universitat d’Alacant:

- Síntesi amb Compostos Organometàl·lics (3 crèdits).

- Catàlisi Asimètrica: Organocatàlisi i Catàlisi amb Metalls (4 crèdits).

- Metodologies en Síntesi Asimètrica (2 crèdits).

 

ASSIGNACIÓ DE TUTOR I DIRECTOR

L'admissió definitiva d'un doctorand al programa de doctorat comporta l'assignació d'un tutor. La Comissió Acadèmica Permanent (CAP) del programa de doctorat CAP és l'encarregada de nomenar els tutors i directors de tesis doctorals dins dels terminis establerts per l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (edua) i segons els criteris sobre experiència investigadora acreditada establerts en la secció 5.1 de la memòria de verificació del programa de doctorat.

L'assignació de director de tesi té en compte, a més de la predilecció per una determinada línia d'investigació i la seva adequació per part del doctorand, la disponibilitat d'espai de treball i finançament per part de l'equip receptor, i una distribució equilibrada de doctorands entre les diferents línies d'investigació. Per a tal fi, la CAP, en la qual estan representats tots els equips de recerca que figuren en la memòria de verificació, hi haurà prèviament iniciat els contactes oportuns amb els potencials tutors / directors de tesi.

De manera puntual i escoltat el doctorand, es podrà atendre possibles sol·licituds de canvi de tutor / a o director / a, sempre que concorrin raons justificades, que hauran de comptar amb l'aprovació del CAP.

 

Institut Universitari de Síntesi Orgànica (ISO)


Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències. Fase I.
Carretera de Sant Vicent del Raspeig S/N
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400. Ext. 2121

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464